Комунальний заклад освіти "Навчально-виховний комплекс № 130 "загальноосвітній навчальний заклад І ступеня - гімназія" Дніпровської міської ради

 

Стратегія розвитку КЗО "НВК № 130" ДМР на 2020-2025 роки

                                                                                                                    Затверджено

                                                                                                             рішенням педагогічної ради

                                                                                                            протокол №1  від 31.08 .2020 р.

 

 

 

 

Стратегія розвитку

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

“НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС № 130

“ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД І СТУПЕНЯ – ГІМНАЗІЯ”

Дніпровської міської ради

на 2020-2025 роки

 

 

Паспорт Стратегії розвитку

 

Назва закладу освіти

Комунальний заклад освіти «Навчально-виховний комплекс № 130 «загальноосвітній заклад I ступеня - гімназія» Дніпровської міської ради

 

Мета Стратегії розвитку

Створення умов для забезпечення в закладі освіти якісної, сучасної, індивідуально-орієнтованої системи освіти відповідно до вимог в суспільстві, запитів особистості й потреб держави; забезпечення ефективного управління розвитком закладу освіти

Завдання Стратегії розвитку

 • впровадження освітніх інновацій, інформаційно-комунікаційних педагогічних технологій;
 • впровадження здоров’язберігаючих технологій в освітній процес;
 • створення толерантного, безпечного середовища у закладі освіти;
 • підтримка дітей і молоді з особливими потребами;
 • забезпечення консолідації та взаємодії із соціальними партнерами з метою інтенсифікації розвитку й удосконалення освітнього середовища;
 • приведення матеріально-технічного стану закладу освіти у відповідність потребам сучасної освіти

Термін реалізації Стратегії розвитку

 2020 – 2025 роки

Етапи Стратегії розвитку:

Організаційно-проектувальний етап – січень-травень 2020 року:

-  розробка Стратегії розвитку закладу освіти;

-  визначення основних стратегій, заходів і механізмів розвитку закладу освіти.

- Практично-аналітичний етап – вересень 2020 року – вересень 2024 року:

 •  практична реалізація Стратегії розвитку закладу освіти;
 •  організація моніторингового спостереження за результатами виконання заходів Стратегії розвитку закладу освіти.

Узагальнюючий етап – жовтень 2024 – грудень 2025 року:

 • аналіз досягнутих результатів виконання Стратегії розвитку закладу освіти;
 • визначення перспектив подальшого розвитку закладу освіти; поширення позитивного досвіду.

 

Очікувані результати:

 • забезпечення гідних умов для здобуття якісної, сучасної, індивідуально-орієнтованої системи освіти відповідно до вимог суспільства, запитів особистості й потреб держави.
 • підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників (психолого-педагогічними знаннями та вміннями, володіння прийомами індивідуалізації навчання та виховання учнів);
 • підвищення рівня навчальних досягнень учнів;
 • підвищення рівня вихованості здобувачів освіти;
 • створення ефективної моделі допрофесійної підготовки учнів, розвиток здатності учнів до вибору успішної професії та формування соціально значущих життєвих компетенцій відповідно до вимог сучасного ринку праці;
 • створення позитивного іміджу школи в соціумі,
 • підвищення її конкурентоздатності.

 

План стратегічного розвитку спрямований на виконання:

  Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», Концепції «Нова українська школа», Конвенції про права дитини, Державних стандартів початкової, базової і повної загальної середньої освіти.

реалізацію:

 • сучасної державної політики в освітянській галузі на основі державно-громадської взаємодії з урахуванням сучасних тенденцій розвитку освіти та потреб учасників освітньогопроцесу;
 • нормативно-правових актів щодорозвитку освітньої галузі;

створення:

 • належних умов для розвитку доступної та якісної системи освіти школи;
 • умов рівного доступу до освіти;
 • гуманних відносин в закладі освіти;
 • сприятливих умов для підтримки та розвитку обдарованих учнів;
 • належних умов для соціально-психологічного захисту учасників освітнього процесу;
 • необхідної матеріально-технічної бази;

забезпечення:

 • стабільного функціонування навчального закладу;
 • розвитку мережі навчального закладу з урахуванням потреб споживачів,   суспільних запитів і державнихвимог;
 • суттєвого зростання якості освіти;
 • наукового підходу до вихованнята соціалізації дітей і підлітків.

 

Стратегічний план розвитку розрахований на 5 років включає в себе:

 1. Освітній аспект.
 2. Методичний аспект.
 3. Виховний аспект.
 4. Психолого-педагогічний аспект
 5. Систему збереження та зміцнення здоров’я учня та вчителя.
 6. Матеріально-технічну складову.
 1. Освітній аспект

Основні напрямки і завдання розвитку:

 1. Формування багатомірного освітнього простору для дітей, орієнтованого на індивідуальний розвиток особистості через навчання і виховання.
 2. Реалізація особистісно-орієнтованого підходу до розвитку, виховання і навчання дітей через відновлення змісту освіти та впровадження провідних освітніх технологій на всіх ступенях навчання.
 3. Впровадження в процес навчання нових інноваційних технологій. Розвиток комп’ютерної грамотності учнів та педагогів школи.
 4. Демократизація освітнього процесу.
 5. Гуманістична направленість педагогічного процесу, повага до особистості учнів.
 6. Виховання позитивної мотивації навчальної діяльності, старанного та відповідального ставлення до навчання, готовності до практичного застосування знань, вмінь.
 7. Виховання особистості через залучення до активної діяльності та всебічний зв’язок школи з життям.
 8. Розвиток творчої ініціативи педагогів в пошуках нових форм і методів педагогічної діяльності.
 9. Розвиток в учнів пізнавальних інтересів і здібностей, потреби глибокого і творчого оволодіння знаннями, навчанн ясамостійного набуття знань, прагнення постійно знайомитися з найновішими досягненнями науки і техніки.

 

Проєкт «Управління закладом»

 

Мета проєкту:

 • Створення атмосфери спільної відповідальності за результати освітньої діяльності з боку всіх учасників освітнього процесу.
 • Здійснення систематичного планування, моніторингу та аналізу діяльності навчального закладу;
 • Організація взаємодії всіх учасників освітнього процесу.

 

№ з/п

Шляхи реалізації проекту

Термін

Виконавці

1

Створити цілісну систему управління, забезпечити якісний рівень контрольно-аналітичної діяльності у відповідності до сучасних вимог.

2020-2021

Адміністрація

2

Проводити щорічний моніторинг освітніх змін, на основі результатів якого – прогнозувати тенденцій інноваційного розвитку школи

2020-2025

Адміністрація

3

Заохочувати педагогів до участі у конкурсах професійної майстерності, здійснення дослідно- експериментальної та інноваційної діяльності

2020-2025

Адміністрація

4

Організувати щорічний моніторинг якості роботи педагогічних працівників

2020-2025

Адміністрація

5

Проводити круглі столи, семінари, методичні ради

2020-2025

Адміністрація

6

Співпрацювати з соціальними та психологічними службами

2020-2025

Заст.директора з

вих. роботи

7

Активно залучати батьків до участі у виховних, творчих, спортивних заходах, організації

екскурсій, поїздок

2020-2025

Вчителі

 

Очікувані результати:

 1. Ефективне управління закладом на основі проектно-цільового методу
 2. Організація та забезпечення оптимальних, стабільних умов для освітньогопроцесу
 3. Об’єднання зусиль педагогічного коллективу школи для підвищення рівня навчально-виховної роботи, упровадження в практику досягнень педагогічної науки й передового педагогічногодосвіду
 4. Відкритість школи до нововведень в умовах динамічного розвитку освіти:
 5. Запровадження інноваційної діяльності в роботі педагогів, адміністрації.

 

ПРОЄКТ «ОБДАРОВАНА ДИТИНА»

Мета проєкту: визначити чітку систему організаційно-педагогічних та науково- практичних заходів пошуку, навчання й виховання обдарованих дітей.

 

№ з/п

Шляхи реалізації проєкту

Термін реалізації

Виконавець

1.

Проводити комплексні психолого-діагностичні дослідження особистісних рис учнів, спрямовані на пошук обдарованих дітей у відповідності до різних типів обдарованості (інтелектуальна, творча, художньо-естетична, соціальна, моторна)

2020-2025

Педагогічний колектив,

психолог

2.

Здійснювати науково-методичну підготовку педагогічних кадрів з питань розробки та удосконалення інструментарію навчання і виховання обдарованих дітей (форм, методів, засобів пошуку)

2020-2025

Адміністрація

3.

Брати активну участь у  Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін;

2020-2025

Педагогічний колектив

4.

Запровадити:

- систему соціальної підтримки (побудова партнерських взаємин «учитель-учень», консультування з питань соціальної адаптації);

- систему психологічних тренінгів для обдарованих дітей щодо зняття психологічної напруженості;

- систематичне оновлення Банку даних обдарованих дітей;

- співпрацю батьків та педагогів (анкетування батьків, індивідуальне та групове консультування);

- систему роботи з медичної підтримки (обстеження фізіологічного розвитку, стану психічного здоров’я, консультування з питань здоров’язбережувального потенціалу);

- систему моніторингу розвитку обдарованої дитини (соціальний, психологічний, педагогічний);

- моніторинг досягнень і успіхів

2020-2025

Адміністрація Педагогічний колектив

Психолог  Медичний працівник

5.

Залучати до участі учнів школи у Всеукраїнських учнівських  предметних конкурсах, конкурсах учнівської творчості, виставках, фестивалях, змаганнях,командних турнірах

2020-2025

Педагогічний колектив

   6.

Підвищувати рівень професійної компетентності педагогів, які працюють з обдарованою молоддю, через різні форми методичної роботи

2020-2025

Адміністрація

7.

Інформувати всіх учасників освітнього процесу про хід та результативність участі учнів школи у різноманітних заходах

2020-2025

Адміністрація

  8.

Поповнювати бібліотечні фонди сучасними інформаційними засобами, науково-методичною та довідковою літературою (у тому числі на електронних носіях) для роботи з обдарованою молоддю;

2020-2025

Адміністрація Педагогічний колектив Бібліотекар

9.

Упроваджувати особистісно орієнтовані технології,спрямовані на розвиток учнів

2020-2025

Педагогічний

колектив

10.

Продовжити роботу гуртків, факультативів

2020-2025

Адміністрація

11.

Організовувати виставки творчих робіт учнів школи

2020-2025

Педагогічний

колектив

12.

Нагороджувати кращих учнів школи у номінаціях: «Учень року», «Спортсмен року»,

«Спортивне відкриття року», «Мистецьке відкриття року», «Мистецьке обдарування року»

2020-2025

Адміністрація

13.

Висвітлювати інформацію про обдарованих дітей, їх досягненнях на шкільному сайті

2020-2025

Відповідальний

за сайт

 

Очікувані результати:

 

- всебічний розвиток та розкриття інтелектуального потенціалу обдарованих дітей;

- підвищення якості знань учнів.

 

2. Методичний аспект

ПРОЄКТ «ІННОВАЦІЇ В НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ»

Мета проєкту: підвищення рівня майстерності вчителів, спрямування їхньої роботи на реалізацію творчого потенціалу, пошук ефективних шляхів організації освітньої діяльності.

 

№ з/п

Шляхи реалізації проєкту

Термін реалізації

Виконавець

1.

Запроваджувати інновації в управлінні школою

2020-2025

Адміністрація

2.

Теоретична, науково-методична підтримка педагогів до інноваційної роботи, створення сприятливого психологічного клімату

2020-2025

Адміністрація

3.

Участь школи у Програмі нової української школи.

Створення творчої групи «Інновації у  новій українській школі»

2020-2025

Адміністрація

4.

Опрацювати науково-методичну літературу з даної проблеми. Здійснити інформаційне забезпечення педагогів із питань запровадження освітніх інновацій (ознайомити педагогічних працівників із науковими процесами, рекомендаціями, іншими матеріалами)

2020-2025

Творча група

5.

Вивчати педагогічний досвід учителів школи, України

2020-2025

ШМО

Творча група

6.

Розробити рекомендації щодо впровадження інновацій у практику роботи школи :

 • рекомендувати педагогам для опрацювання сучасні науково-методичні посібники, монографії, рекомендації конференцій;
 • надавати методичну допомогу педагогам  у

розробці індивідуальної траєкторії професійного і особистісного розвитку.

2020-2025

Заступник з НВР

Творча група

7.

Освоювати нові педагогічні ідеї шляхом залучення педагогів до інноваційної діяльності:

 • засідання педагогічної ради, круглі столи, семінари тощо;
 • творча діяльність педагогів у методичних об’єднаннях;
 • участь у науково-практичних конференціях;
 • узагальнення власного досвіду й досвіду своїх

колег;

 • розміщення власних розробок уроків та виховних заходів на освітніх платформах;
 • сертифікація педагогічних працівників;
 • самостійна дослідницька, творча робота над темою, проблемою.

2020-2025

Заступник з НВР

Керівники м/к

Творча група

8.

Узагальнювати досвід роботи членів творчої групи (розробка рекомендацій та порад щодо

впровадження в практику роботи школи інноваційних технологій)

2020-2025

Заступник з НВР

Керівники  МК

9.

Координувати супровід окремих інноваційних проєктів

2020-2025

Адміністрація школи

10

Моніторинг якості інноваційної діяльності

2020-2025

Адміністрація школи

 

Очікувані результати:

- узагальнення основних шляхів, форм, засобів та умов, які забезпечують якісну організацію освітнього процесу;

- відкритість школи до нововведень в умовах динамічного розвитку освіти:

- ефективна організація науково – методичних структур колегіального управління (науково – методичні ради, малі педагогічні ради, творчі групи, тощо);

- запровадження інноваційної діяльності в роботі педагогів, адміністрації школи;

- створення у педагогічному колективі школи власної моделі інноваційного розвитку.

 

ПРОЄКТ «ПРОФЕСІЙНА МАЙСТЕРНІСТЬ ПЕДАГОГІВ»

Пріоритетні напрями розвитку особистості педагога:

- атестація педагогічних працівників: здобуття фахових компетентностей спеціалізованої освіти (стаття50);

- сертифікація: зовнішнє оцінювання професійних компетентностей

  (на добровільних засадах виключно за власною ініціативою) (стаття 51);

- створення середовища цілеспрямованого саморозвитку творчо-ініціативного педагога (стаття59).

 

Мета: розвивати професійну рефлексію в процесі освітньої діяльності; створити умови для методичного забезпечення психологічної підтримки освітнього процесу.

 

№ з/п

Шляхи реалізації проєкту

Термін реалізації

Виконавець

1.

Створити інформаційний Банк інноваційних педагогічних технологій

2020-2025

Керівники методичних комісій

2.

Проводити навчальні семінари, круглі столи, майстер - класи, педпрактики, тижні педагогічної майстерності, інтегровані дні, методичні декади, презентації творчих напрацювань, педради-дискусії

2020-2025

Адміністрація

3.

Проводити моніторинги:

- якості знань учнів,

- рівня методичної підготовки та самоосвіти,

- використання Інтернет-ресурсів, платформ.

2020-2025

Адміністрація

  4.

Створити умови для формування професійних компетентностей педагога:

інтелектуальна компетентність (наукові знання); психологічна компетентність; управлінська компетентність (базові вміння); мотиваційна компетентність; проєктна компетентність; методична компетентність

2020-2025

Адміністрація

5.

Удосконалити комп’ютерну техніку бібліотеки та укомплектувати науково – методичною літературою

2020-2025

Педагогічний

колектив Бібліотекар

6.

Укомплектувати навчальні кабінети комп’ютерною технікою

2020-2025

Адміністрація

7.

Реалізувати нові підходи щодо форм та методів підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладу.

2020-2025

Адміністрація

8.

Підвищувати кваліфікаційний рівень педагогів

шляхом атестації та сертифікації

2020-2025

Адміністрація

9.

Клопотати про нагородження кращих працівників школи з нагоди державних, професійних свят, ювілейних дат

2020-2025

Адміністрація

 

Очікувані результати:

 

- підвищення педагогічної компетентності, яка складається з удосконалення знань та узагальнення педагогічного досвіду шляхом цілеспрямованої самоосвітньої роботи;

- удосконалення педагогічної майстерності учителів;

- підвищення методичної культури.

 

3.Виховний аспект

Проєкт «Виховна система»

Мета:

 • удосконалення та розвиток виховної системи на основі національних та загальнолюдських цінностей з урахуванням найважливіших компонентів освітнього процесу щодо формування особистості, здатної самореалізовуватися в умовах сучасних змін у суспільстві

Завдання:

 • впровадження нових технологій організації виховного процесу в освітній, позаурочній діяльності закладу освіти, спрямованих на розвиток особистості дитини;
 • формування національної самоідентичності та міжкультурної толерантності з урахуванням внутрішніх міжетнічних, міжрелігійних відносин і перспектив інтеграції українського суспільства в європейський простір;
 • реалізація у процесі роботи особистісно-орієнтованого, діяльнісного, системного, творчого та компетентнісного підходів до організації виховного процесу у шкільному та класному колективах; 
 • оптимальне поєднання форм організації виховної роботи; 
 • подальший розвиток діяльності органу дитячого шкільного самоврядування;
 • забезпечення єдності навчання й виховання  як двох взаємозалежних складових системи освіти;
 • формування учня як активного, свідомого, творчого суб’єкта освітнього процесу;
 • розвиток системи профорієнтаційної освіти з метою самореалізації особистості в соціумі;
 • виховання правової культури в умовах демократичного суспільства;
 • залучення до активної екологічної діяльності, формування основ естетичної культури, гармонійний розвиток духовного, фізичного та психічного здоров’я.

Пріоритети:

 • створення необхідних умов для розвитку творчого потенціалу особистості, перспектив її саморозвитку в колективі;
 • стимулювання ініціативності та життєвої активності дитини;
 • виховання на засадах загальнолюдських і національних цінностей

№ з/п

Зміст роботи

Очікувані результати

Термін виконання

Відповідальні

 

1

Здійснення виховного процесу відповідно до діючих державних програм, інших нормативних актів, що обумовлюють виховну роботу в закладі освіти

Організація виховного процесу на основі принципів, державних програм, нормативних актів, що дозволяють виховати соціально-активну, освічену, моральну і фізично здорову особистість

2020-2025

Адміністрація

2

Удосконалення  системи виховної роботи  закладу, впровадження нових технологій та методик виховання учнів

Формування в учнів громадської та правової свідомості, почуття власної гідності, творчого мислення, відповідальності, правових норм,  духовного багатства 

На початку поточного навчального року

Адміністрація

3

Забезпечення ефективності профілактики девіантної поведінки дітей та учнівської молоді, спрямування виховного процесу на попередження та подолання тютюнопаління, вживання наркотичних та психотропних речовин, профілактики ВІЛ/СНІДу

Збільшення кількості учнів і батьків, що ведуть здоровий спосіб життя і систематично займаються спортом. Створення оптимальних умов для забезпечення фізичного розвитку особистості, збереження її здоров’я.

 

2020-2025

Адміністрація

4

Поєднання організаційно-педагогічної, родинно-сімейної, національно-культурної, просвітницької діяльності педагогічних працівників, батьків, учнів, місцевої громади

Створення гармонійного всебічного розвитку дитини, підготовка її до життя в існуючих соціальних умовах, реалізація її творчого потенціалу, формування у дітей моральних цінностей з позиції добра та справедливості

2020-2025

Адміністрація

5

Формування у підростаючого покоління основи естетичної та екологічної культури, патріотичного, громадянського, національного, трудового виховання

Виховання різнобічно гармонійної особистості готової до виконання громадських і конституційних обов’язків, збереження духовних надбань українського народу,  формування особистісних рис громадянина української держави, екологічної культури

2020-2025

Адміністрація

6

Відродження національних свят та обрядів, національних традицій

Формування у молодого покоління національних якостей, важливого ставлення до культурної спадщини, до розвитку суспільства і культури, до відновлення духовних надбань народу

2020-2025

Адміністрація

7

Розширення сфери  діяльності учнів шляхом збереження та збільшення мережі гуртків, спортивних секцій, об’єднань за інтересами

Залучення дітей до експедиційної, художньо-практичної, навчально-пізнавальної діяльності

2020-2025

Адміністрація

8

Впровадження системи моніторингу досягнень у фестивалях, конкурсах, спортивних змаганнях різних рівнів

Моніторинг

2020-2025

Адміністрація

9

Удосконалення профорієнтаційної роботи

Усвідомлений вибір учнями майбутньої професії, допомога у подальшому навчанні або працевлаштуванні випускників. Виховання конкурентоспроможного випускника на ринку праці

2020-2025

Адміністрація

10

Формування організаторських здібностей особистості, її суспільно-громадського досвіду через залучення школярів до громадської діяльності

Дієве самоврядування в закладі освіти та в класних колективах

2020-2025

Адміністрація

11

Проведення змістовного дозвілля учнівської молоді, спортивних змагань, фестивалів, свят тощо

Розвинені спортивні та творчі здібності учнів

2020-2025

Адміністрація

12

Проведення акцій та операцій зі збереження шкільного майна, трудових десантів

Залучення більшості дітей та молоді в організації шкільного життя

2020-2025

Адміністрація

13

Залучення батьків учнів до життя закладу через організацію спільних справ

Збереження та примноження традицій закладу освіти

2020-2025

Адміністрація

 

 

Додаток до проєкту «Виховна система» щодо проведення експерименту регіонального рівня «Система формування родинних цінностей у дітей шкільного віку в сучасних соціокультурних умовах»

Мета:

 • розбудова ефективно-діючої шкільної моделі родинного виховання через формування у учнів життєвої, соціальної та громадянської компетентностей у ціннісному ставленні до шлюбу, сім’ї та батьківства;
 • опанування знань учнів про родинне виховання;
 • оволодіння навичками взаємодії, співжиття і співпраці в родині, навичками відповідального батьківства, що сприяє розбудові гармонійних сімейних стосунків.

Завдання:

 • формування розуміння гармонійних сімейних стосунків;
 • відродження кращих традицій українського народу у родинних взаємовідносинах;
 • формування розуміння необхідності розбудови гармонійних сімейних стосунків;
 • формування життєвої, соціальної та громадянської компетентностей у ціннісному ставленні до шлюбу, сім’ї та батьківства;
 • розвиток особистісних якостей, необхідних для майбутнього сімейного життя;
 • формування соціально активної особистості, здатної шанобливо ставитись до членів родини та готової до відповідального батьківства.

 

Пріоритети

 • формування ціннісного ставлення до подружнього життя та батьківства;
 • оволодіння знаннями з сімейної педагогіки з метою створення та розвитку щасливої сім’ї та формування відповідального батьківства;
 • формування вміння приймати відповідальні рішення щодо власної поведінки в різноманітних життєвих ситуаціях майбутнього сімейного життя.
 • забезпечення неперервності процесу родинного виховання  в системі шкільної освіти.

Шляхи реалізації

№ з/п

Зміст роботи

Очікувані результати

Термін виконання

Відповідальні

 

1

Вивчення нормативної бази щодо впровадження системи родинних цінностей у дітей шкільного віку в сучасних соціокультурних умовах в закладі освіти

Забезпечення неперервності процесу родинного виховання в системі шкільної освіти

2020

Адміністрація

2

Вивчення досвіду роботи по запровадженню родинного виховання (співпраця з іншими закладами освіти, КЗВО «ДАНО» ДОР, участь у конференціях)

Забезпечення  підвищення якості освіти

2020-2025

Адміністрація

3

Навчально-просвітницька діяльність (виступи агітбригад, участь у родинних проєктах, участь у Всеукраїнських та регіональних заходах)

Формування розуміння необхідності розбудови гармонійних сімейних стосунків

2020-2025

Адміністрація, вчителі, класні керівники, вихователі

4

Створення та організація роботи творчих груп

Отримання особистості з новим, родиноцентричним типом мислення й свідомості, високим ступенем відповідального батьківства

2020

Адміністрація,

вчителі, класні керівники, вихователі

5

Проведення тематичних екскурсій.

Забезпечення неперервності процесу родинного виховання в системі шкільної освіти

2020-2025

вчителі, вихователі

6

Участь в проєктах з родинного виховання

Інтеграція в життя навичок взаємодії, співжиття і співпраці в родині

2020-2024

Адміністрація, вчителі, вихователі

7

Конкурс родинних челенджів

Інтеграція цифрової грамотності з іншими предметами

2022

Адміністрація, вчителі, вихователі

8

Конкурс родино постерів

Розвиток різносторонньої особистості

2021

Адміністрація, вчителі, вихователі

9

Дозвілля з родиною. Читання казок, легенд, загадок, вікторин, інсценування сімейних сюжетів, ігор тощо

Всебічний розвиток особистості

2020-2025

Адміністрація, вчителі, вихователі, класні керівники

 10

Конкурс малюнків –родинний вернісаж

«Моя щаслива родина»

Виховання ціннісного ставлення до сім’ї, родини, батьківства

2020-2025

Адміністрація, вчителі, вихователі, класні керівники

11

Родинні турніри, квести, свята, флешмоби, прес-калейдоскопи

Розуміння суспільних цінностей, соціальної відповідальності,

 громадянської гідності

2020-2025

Адміністрація, вчителі, вихователі, класні керівники

12

Організація тижнів родинного виховання

Усвідомлення значимості родини, виховання шанобливого ставлення до усіх членів родини

2020-2025

Адміністрація, вчителі, вихователі, класні керівники

 

Проєкт «Громадянське виховання»

 

Мета проєкту: Виховання почуття любові до Батьківщини і свого народу як основи духовного розвитку особистості, шанобливе ставлення до історичних пам’яток. Сприяти формуванню навичок самоврядування, соціальної активності і відповідальності в процесі практичної громадської діяльності, правової культури, вільного володіння державною мовою, засвоєння основ державного і кримінального права, активної протидії випадкам порушення законів.

 

з/ п

Шляхи реалізації

Термін реалізації

Виконавці

1.

Проводити цикл бесід, заходів, спрямованих на формування в учнівської молоді поваги до Конституції України, законів Української держави:

«Конституція України – основний Закон нашої держави»; «Держава і людина»,  «Громадянином бути зобов'язані».

2020-2025

Класні керівники

2.

Поновлювати кутки національної символіки у класних кімнатах

2020-2025

Класні керівники

3.

Продовжити роботу органів учнівського самоврядування в школі. Забезпечити участь УП у роботі районного та міського учнівських парламентів

2020-2025

педагог організатор

4.

3 метою виховання в учнівської молоді патріотичних почуттів, усвідомлення свої національної єдності, утвердження національної гідності проводити виховні години на патріотичну тематику

2020-2025

Заст. З ВР, класні керівники

5.

Проводити зустріч учнівської молоді з воїнами АТО та учасниками національно - визвольних рухів.

2020-2025

Заст. з ВР,

класні керівники

6.

Провести:

 • екскурсії та подорожі рідним краєм, його визначними місцями;
 • екскурсії у музеїміста;
 • зустрічі з поетами та письменниками рідного краю;

2020-2025

Класні керівники

7.

Відзначати свята національного календаря:

до Днів «української писемності», «рідної мови»;

«міжнародного дня толерантності»; «пам'яті жертв голодомору»;  «збройних сил України»; «пам'яті героїв Крут», «Злуки» та пам`яті « РеволюціїГідності».

2020-2025

Заст. З ВР, класні керівники, УП

8.

Відзначати ювілейні дати визначних людей України та світу, проводити про них бесіди, уроки, випускати стіннівки

2020-2025

Заст. З ВР, класні керівники, УП

9.

Проводити:

-конкурси малюнків, стіннівок;

-конкурситематичних       композицій;

-фестивалі української пісні;

-фестиваль колядок;

-конкурс гаївок.

2020-2025

Заст. З ВР, класні керівники, УП

10.

Взяти участь у районних конкурсах «Славетні імена України – 2020-2025», «Сурми звитяги»

2020-2025

Учні 9-11 класів.

Очікувані  результати:

- сформована національна свідомість у школярів, розуміння належності до рідної землі, народу;

- визнання дітьми духовної єдності поколінь та спільної культурної спадщини;

- почуття патріотизму, відданості в служінні Вітчизні;

- сформована соціально активна особистість на основі таких соціальних умінь як готовність взяти на себе відповідальність, здатність до співпраці в громадянському суспільстві, здатність до самостійного життєвого вибору на основі гуманістичних цінностей;

Модель випускника:

Моделлю випускника є громадянин держави, який:

 

 • має активну позицію щодо реалізації ідеалів і цінностей України, прагне змінити на краще своє життя і життя своєї країни;
 • є особистістю, якій притаманні демократична громадянська культура, усвідомлення взаємозв’язку між індивідуальною свободою, правами людини та її громадянською відповідальністю;
 • уміє грамотно сприймати та аналізувати проблеми суспільства, бути конкурентоспроможним на ринку праці, впевнено приймати сучасні реалії ринкових відносин, використовувати свої знання на практиці;
 • уміє критичномислити;
 • здатний до самоосвіти і саморозвитку;
 • відповідальний, уміє використовувати набуті компетенції для творчого розв’язання проблеми;
 • уміє опрацювати різноманітну інформацію.

 

4. Психолого-педагогічний аспект

Мета: формування особистості через шкільне та сімейне виховання з урахуванням індивідуальних особливостей, здібностей, умінь та навичок.

Основні завдання: 

1.  Створення:

 • ситуації творчості для всіх сучасників оссвітнього процесу;
 • умов для соціальної самореалізації учасників освітнього процесу;
 • умов дляспозитивноїсадаптаціїсучнів до навчання у школі.

  2. Посилення впливу шкільного та сімейного виховання на формування:

 • стійкої мотивації до здобуття освіти;
 • високої духовної культури;
 • моральних переконань;
 • трудового виховання учнів.

  3. Забезпеченняякісногопсихолого-педагогічногосупроводуосвітньогопроцесу.

  4.  Практичне забезпечення корекційно-розвивальної роботи:

 • діагностики особистісного розвитку;
 • ціннісних орієнтацій;
 • соціального статусу;
 • виявлення ваді проблем соціального розвитку дитини.
 1. Орієнтація на соціально-психологічну профілактику негативних явищ в освітньому середовищі, профілактику девіантної поведінки, булінгу.

Шляхи реалізації:

     1. Психолого-педагогічна діагностика з виявлення у дітей:

 • здібностей, нахилів, потреб;
 • відстеження динаміки з розвитку обдарованих та здібних учнів;
 • дітей, які потребують  особливої педагогічної уваги.
 1. Консультації та навчання батьків, проведення батьківських консультацій.
 2. Створення сприятливого психологічного клімату у всіх структурних підрозділах освітнього процесу.
 3. Морально-культурний особистий досвід учасників освітнього процесу.

Проєкт «Успішна адаптація першокласників до освітнього процесу»

Мета проекту: створення сприятливого розвивального середовища в період адаптації першокласників.

Формування в першокласників характеристик психологічно здорової особистості:

 • прийняття себе, своїх позитивних якостей і недоліків;
 • пізнання власної цінності й унікальності, своїх здібностей й можливостей;
 • прийняття інших людей, пізнання цінності і неповторності кожної людини;
 • добре розвинутої рефлексії, уміння розпізнавати свої емоційні стани, мотиви поведінки;
 • стресостійкість, уміння знаходити власні ресурси в скрутному становищі.

Шляхи реалізації

Термін

реалізації

Виконавці

1

Провести психолого-педагогічну діагностику, спрямовану на визначення шкільної готовності дитини.

2020-2025

Шкільний психолог

2

Проводити моніторингову діяльність: відстеження рівня мотивації до навчання; спостереження за рівнем тривожності, рівнем згуртованості класного колективу

2020-2025

Шкільний психолог

Кл. керівники

1-4 класів

3

Провести уроки-тренінги щодо згуртованості

2020-2025

Шкільний

психолог

4

Залучити всіх дітей класу до тематичних тренінгових занять

2020-2025

Кл.керівники

1-4 класів

5

Надавати групові консультації вчителям перших

класів та батькам учнів

2020-2025

Шкільний

психолог

6

Провести психолого-педагогічну діагностику, спрямовану на виявлення групи школярів, що зазнають труднощів у шкільному навчанні,

спілкуванні з педагогами й однолітками.

2020-2025

Шкільний психолог

 

7

Організувати надання педагогічної допомоги дітям, що мають труднощі в навчанні, в поведінці, з урахуванням даних психодіагностики.

2020-2025

Шкільний психолог

8

Організувати групову розвиваючу роботу з дітьми, що спрямована на підвищення рівня їх шкільної готовності, соціально-психологічної адаптації в новій системі взаємин.

2020-2025

Шкільний психолог

9

Проводити консультативну і просвітницьку роботу з батьками першокласників, спрямовані на ознайомлення дорослих з основними завданнями і труднощами періоду первинної адаптації, методикою спілкування і допомоги учням.

 

Шкільний

психолог.

Класні кер.

1-4 класів

10

Формувати модель поведінки, соціальних і

пізнавальних спонукань до навчання.

2020-2025

Шкільний

психолог

12

Формувати психічні якості, що забезпечують

успішну адаптацію першокласників.

2020-2025

Шкільний

психолог

13

Проводити діагностики щодо рівня адаптації.

2020-2025

Шкільний

психолог

 

Очікувані  результати:

- Налагоджування комфортних умов у навчальному колективі.

- Успішна адаптація першокласників до навчальнихумов.

- Сформованінавички та уміння першокласників.

Проєкт «Заклад освіти – толерантне середовище, СТОП БУЛІНГ»

Мета проєкту: Координування зусилля педагогічної, батьківської громадськості для попередження булінгу, протиправних дій та вчинків серед учнів закладу; Організація профілактичної роботи на основі глибокого вивчення причин і умов, які сприяють скоєнню учнями правопорушень;

Продовження роботи психологічної служби: головну увагу приділити соціально-психолого-педагогічній допомозі школярам та їхнім батькам, захисту прав та інтересів неповнолітніх;

 

з/п

Шляхи реалізації

Термін реалізації

Відповідальний

1.

Створити базу інструментарію для діагностування рівня напруги, тривожності в учнівських колективах

2020

Психолог школи

 

2.

Діагностувати рівень напруги, тривожності в учнівських колективах:

 • проводити спостереження за міжособистісною поведінкою здобувачів освіти;
 • анкетувати учасників освітнього процесу;
 • провести психологічні діагностики мікроклімату, згуртованості класних колективів та емоційних станів учнів;
 • провести соціальне дослідження наявності референтних груп та відторгнених в колективах;
 • визначення рівня тривоги та депресії учнів.

 

2020-2025

 

Класні керівники, практичний

психолог школи

 

 

3.

Обговорити питання протидії булінгу на загальношкільних батьківських зборах

2020

Директор школи

 

4.

Провести засідання методичного об’єднання класних керівників на тему «Протидія булінгу в учнівському колективі »

2021

Заступник

директора з ВР

5.

Розробити пам’ятку «Маркери булінгу»

2020

Заступник директора з ВР

6.

Скласти план порад «Як допомогти дітям упоратися з булінгом?»

2020-2021

Психолог школи

7.

Контролювати стан попередження випадків булінгу

2020-2025

Директор школи

8.

Провести круглий стіл для педагогічного колективу «Безпечна школа. Маски булінгу»

2021-2022

Психолог школи

9.

Створити морально безпечний освітній простір, сформувати позитивний мікроклімат та толерантну міжособистісну взаємодію в ході годин спілкування, тренінгових занять

2020-2025

Класні керівники

10.

Переглянути кінострічки відповідної спрямованості

2020-2025

Учителі інформатики

11.

Відпрацювати теми особистої гідності в ході вивчення літературних творі, на уроках історії

 

2020-2025

Кл. керівники, учителі історії, літератури

12.

Проведення заходів в рамках Всеукраїнського тижня права «Стоп булінгу»

щорічно

Класні керівники

 учитель

правознавства, практичний

психолог

13.

Залучити учнів до участі в проєкті «Зупиніться! Моя історія про булінг і кібербулінг»

2020-2022

Педагог- організатор,

14.

Випуск Листівок, колажів, бюлетенів антибулінгового спрямування

2020-2025

Педагог- організатор,

15.

Провести діагностику стану психологічного клімату класів

2021-2022

Психолог школи

16.

Надавати консультації учасникам освітнього процесу

2020-2025

Психолог школи

17.

Проводити тематичні батьківські збори «Протидія цькуванню в учнівському колективі»

щорічно

Класні керівники

18.

Провести тренінг для батьків «Як навчити дітей безпеці в Інтернеті?»

2021

Психолог, вчителі

інформатики

Очікувані результати:

 • створення системи виховної та профілактичної роботи в школі;
 • допомога здобувачам освіти і їхнім батькам у захисті своїх прав та інтересів;
 • навченість дітей знаходити вихід ізкризових ситуацій та захищати себе від усіх видів насильства (булінгу);
 • створення безпечного толерантного середовища.

5.Система збереження та зміцнення здоров’я учня та вчителя

Мета: створити умови для збереження та зміцненняздоров’я учня та вчителя

Проєкт «Здорова дитина - здорова нація»

 • впровадження здоров’язберігаючих технологій в освітній процес
 • створення оздоровчого та безпечного шкільного середовища
 • спрямування виховної роботи та позаурочної роботи на попередження захворювань, збереження життя та здоров’я, формування культури здоров`я.

 

 з/п

 

Шляхи реалізації

 

Термін

 

Виконавці

1

Здійснювати систематичний моніторинг стану здоров’я учнів, що дає змогу визначити тенденції захворювань.

2020-2025

Медсестра

2

Створити оздоровче та безпечне шкільне середовище, де реалізовується:

- виконання санітарно-гігієнічних норм (освітлення, зручні парти);

-організація якісного харчування

 

 

2020-2025

 

 

Директор

3

Спрямувати виховну роботу на профілактику захворювань, збереження життя та здоров’я

 

2020-2025

Заступник

директора

з ВР

4

Здійснювати психолого-соціальну підтримку особистості дитини, яка опинилася в складних життєвих умовах, під час освітнього процесу

 

2020-2025

Практичний психолог

5

Створити психологічний комфорт в школі як для учнів, так і для педколективу

2020-2025

Практичний психолог

6

Створити бібліотеку збірників наробок педагогів для

організації просвітницько – виховної роботи з учнями та батьками, яка спрямована на формування цінності здоров’я та здорового образу життя

2020-2025

Бібліотекар

7

Проводити педагогічні ради, нарад, загальношкільні батьківські збори

2020-2025

Адміністрац.

8

Проводити індивідуальні, групові, медико – психологічні консультацій з проблем здоров’я.

2020-2025

Практичний психолог,

медсестра

9

Забезпечити контроль за порядком, якістю та

дотриманням норм харчування дітей у школі.

2020-2025

Заст.дирек.

з ВР

10

Впроваджувати здоров’язберігаючі технології в освітній процес:

- посилити всі види активності на уроках;

- створити позитивну емоційну та доброзичливу атмосферу під час перебування дитини у школі;

- розподілити розумові навантаження з урахуванням вікових, фізіологічних та психологічних особливостей учнів.

 

 

 

2020-2025

 

 

 

Педколектив

11

Продовжити курс «Здорова постава на уроках фізкультури в 1-5 класах».

2020-2025

Вчителі фіз-ри,

вч.1-4 кл.

12

Впроваджувати в освітній     процес елементи технологій, спрямованих на зміцнення здоров`я

учнів , формування культури здоров`я

 

2020-2025

 

Педколектив

13

Забезпечувати належну організацію відпочинку та оздоровлення учнів.

Організовувати роботу літнього пришкільного табору

 

2020-2025

Заст.дир. з ВР,

Вчителі 1-4 кл.

14

Залучати учнів до занять спортом у спортивних секціях та гуртках у позаурочний час

 

2020-2025

Вчителі

фізкультури

 

Очікувані результати

 1. Підвищення загального рівня фізичного здоров'я учнів, вчителів.
 2. Підвищення функціональних можливостей школярів, що вплинути на у поліпшення стану опорно-руховогоапарату, серцево-судинної, дихальної та інших систем організму, а також у позитивній динаміці емоційного стану.
 3. Формування ціннісного ставлення до здоров'я, що включає свідоме й відповідальне ставлення учнів, батьків та вчителів до своєї поведінки, яка впливає на стан здоров'я.
 4. Збільшення обсягу рухової активності учнів, вчителів відповідно до індивідуальної фізіологічної потреби у фізичномунавантаженні.

Проєкт « Безпечне середовище»

 

Мета:

-  створення безпечного, комфортного середовища для всіх учасників освітнього процесу;

- навчання учнів правилам, нормам і навичкам безпечної поведінки.

№ з/п

Шляхи реалізації

Термін

Виконавці

1

Проводити з учнями інструктажів з безпеки життєдіяльності

2020-2025

Педколектив

 

2

Проводити інструктаж з охорони праці, пожежної безпеки, вступного інструктажу з новопризначеними працівниками

2020-2025

Директор

3

Організувати проведення обов’язкових планових медоглядів працівників та учнів

2020-2025

Директор, медсестра

4

Організувати безпечний питний, повітряний, температурний, світловий режим у закладі

2020-2025

Директор,

зав. кабінетами

5

Проводити профілактичні заходи з попередження травмування та нещасних випадків під час освітнього процесу

2020-2025

Класні керівники

6

Проводити спеціальні лекції, батьківські збори, конференції, семінари, тренінги, круглі столи, спільно з представниками національної поліції,

спеціалістами з мінної безпеки, цивільного захисту та медичними працівниками

2020-2025

Адміністрація

7

Щорічно проводити Тижні безпеки життєдіяльності та День Цивільного Захисту

2020-2025

Адміністрація

8

Залучати батьків та громаду до інформаційно-

просвітницького забезпечення щодо безпечного,

комфортного середовища усіх учасників освітнього процесу

2020-2025

Адміністрація

9

Висвітлювати заходи щодо створення безпечного, комфортного середовища на веб-сайті закладу.

2020-2025

Відповідальна за сайт

 

Очікувані результати:

Створення безпечного освітнього середовища для учасників освітнього процесу.

Проєкт «Ми обираємо життя»

Мета:

 • сприяння усвідомленню учнями значення здорового способу життя без шкідливих звичок;
 • формування у підлітків загального уявлення про шкідливий вплив наркотичних речовин на організм людини;
 • пропагування необхідності заборони наркотиків і дотримання здорового способу життя,
 • притягнення до відповідальності тих, хто залучає молодь до вживання та розповсюдження наркотичних речовин;
 • формування активної громадянської та життєвої позиції щодо здорового способу життя;
 • привернення уваги учасників проєкту до вирішення проблеми в межах класу, навчального закладу, дому, вулиці тощо.

з/п

Шляхи реалізації

Термі реалізації

Виконавці

1

Провести виховні години на тему «Азбука здорового способу життя»

2020-2025

Класні

керівники

2

Провести тематичні уроки: «Це варто знати», «Наркотичні речовини».

2020-2025

Кл. керівники, мед.працівник, Заст.директора з ВР

3

Провести години спілкування на тему: «Наркотики та право»

2020-2025

Класні

керівники

4

Провести дискусії на тему «Шкідливий вплив куріння та забрудненого повітря на органи дихання»

2020-2025

Класні

керівники

5

Мультимедійна презентація на тему «Правда про алкоголь»

2020-2025

Класні

керівники

6

Перегляд фільму «Реквієм за мрією» про вплив

наркотичних речовин

2022

Класні

керівники

7

Мультимедійна презентація «СНІД-чума XXІст.»

2020-2025

Класні керівники

8

Провести бесіди про вплив шкідливих звичок на свідомість та поведінку людини

2020-2025

Практичний психолог

10

Провести дискусію «Особиста відповідальність про здоров`я»

2020-2025

Класні

керівники

11

Зустріч з шкільним поліцейським

2020-2025

Заступник директора з ВР

12

Уроки на тему «Здоровий спосіб життя- це модно»

2020-2025

Класні керівники

 

Очікувані результати:

 • Сформовані навички здорового способу життя.
 • Розуміння шкідливого впливу наркотичних речовин на життя та здоров’я.
 • Сформованість активної громадської позиції підлітків.
 • Розуміння відповідальності за вживання та розповсюдження шкідливих речовин.

Проєкт Соціальний захист»

 

Мета: Створення сприятливих соціально-психологічних умов для саморозвитку та самореалізації учнів, надання комплексної соціальної допомоги.

 

з/п

Шляхи реалізації

Термін реалізації

Виконавець

1.

Виявити учнів соціально незахищених категорій, а саме:

 - дітей-сиріт;

 - дітей, які позбавлені батьківського піклування;

- дітей - напівсиріт;

- дітей з неповних сімей;

- дітей з багатодітних сімей;

- дітей з інвалідністю;

- дітей, які мають статус потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи;

 - дітей з малозабезпечених сімей;

 - дітей переселенців із зони АТО. Проведення соціальної паспортизації учнів, навчальних груп, сімей«групи ризику»

2020 - 2025

Заступник директора з ВР, класні керівники

2.

Визначити  рівень  тривожності  учнів,  які потребують особливої уваги

2021

практичний психолог

3.

Визначати   індивідуальний  рівень толерантності учнів 1-4 класів

2020-2025

практичний психолог

4.

Проводити    профілактичні   бесіди    з    учнями схильними до правопорушень

2020-2025

практичний психолог

5.

Проводити зустрічі з працівниками ВБО "Всеукраїнська мережа людей, що живуть з ВІЛ\СНІД" з проблеми попередження

поширеності ВІЛ/СНІДу, наркоманії

2023

практичний

психолог,

адміністрація

6.

Підготовити та провести просвітницькі лекції для педагогів:

Толерантність – риса сучасної людини.

 Конфлікт. Шляхи виходу з конфліктних ситуацій.

Шляхи успішної адаптації учнів. Стилі педагогічного спілкування

2022-2023

практичний психолог

7.

Підготувати та провести просвітницькі лекції«Вплив родинного виховання на здоров’я дитини»

2023

практичний психолог

8.

Провести профілактичні заняття для учнів та батьків (бесіди, відеолекторії, тренінги)

2020-2025

практичний психолог

9.

Провести індивідуальні бесіди з учнями пільгових категорій «Проведення позаурочного часу, участь в роботі гуртків, факультативів»

2020-2025

практичний психолог

10.

Провести виховні години «Ми різні, і ми – рівні!»

2024

практичний психолог,

кл. керівники

11.

Провести тренінги для саморозвитку особистості підлітка

2020-2025

практичний психолог

12.

Залучати представників національної поліції для роз’яснення учням їх прав та обов’язків.

2020-2025

адміністрація

13.

Провести анкетування спрямоване на виявлення в дітей схильності до девіантної поведінки

2020-2025

практичний психолог,

кл. керівники

14.

Організувати «Школу лідерства» для старшокласників

2025

практичний

психолог

15.

Організувати тренінги для батьків на соціальну тематику.

2025

практичний психолог

 

Очікувані результати:

 1. Своєчасна допомога у вирішенні соціально-педагогічних проблем.
 2. Добровільний і свідомий підхід батьків у виборі форм і методів сімейного виховання.
 3. Формування у молоді моральних якостей.
 4. Удосконалення системи взаємодії сім'ї та школи.
 5. Правова грамотність та психолого-педагогічна компетентністьучнів, вчителів та батьків.
 6. Створення системи допомоги  у формуванні  морального  способу життя, попередження негативних проявів у дітей та підлітків.

6.Матеріально-технічна складова

ПРОЄКТ «ЄДИНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСТІР»

Мета проєкту: інформаційне забезпечення доступу до якісної освіти, що сприятиме наближенню рівня навчання в школі до європейських і світових стандартів, творчим пошукам учителів та розвитку здібностей учнів.

 

№ з/п

Шляхи реалізації проєкту

Термін реалізації

Виконавець

1.

Організувати доступ учнів школи та

педагогічних працівників до Інтернет ресурсів

2020-2025

Адміністрація

2.

Організувати колективні заняття та

колективні перегляди з використанням сучасних медіаматеріалів

2020-2025

Педагогічний колектив

3.

Вести електронний каталог напрацювань педагогічного колективу

2020-2025

Керівники М/К

4.

Створити умови для навчання працівників школи нових комп’ютерних технологій

2020-2025

Адміністрація

5.

Удосконалювати шкільний сайт і роботу з ним

2020-2025

Учителі інформатики

6.

Впроваджувати дистанційну освіту

2020-2025

Адміністрація

Педагогічний колектив

7.

Інформатизувати бібліотечну діяльність

2020-2025

Бібліотекар

8.

Оснащувати предметні кабінети інтерактивним обладнанням

2020-2025

Адміністрація

 

Очікувані результати:

- створення комп’ютерної інфраструктури освітнього закладу;

- об’єднання вчителів різних спеціальностей для реалізації Стратегії розвиту школи;

- створення матеріально-технічної та науково-методичної бази даних;

- оновлення наповнюваності шкільного сайту;

- практичне засвоєння, а в подальшому застосування педагогами та здобувачами освіти ІКТ в освітньому процесі.